واحد شماره چهار طرح كرامت انصاف
واحد شماره پنج طرح كرامت آبرو داري
واحد شماره پنج طرح كرامت آبرو داري
کنش پژوهی با موضوع استرس
کنش پژوهی با موضوع استرس
کل سوالات هوشمند سازی
کل سوالات هوشمند سازی
طرح کنش پژوهی فردی تدریس مفهوم کار و انرژی فصل چهارم کتاب فیزیک سال دوم دبیرستان
طرح کنش پژوهی فردی تدریس مفهوم دینامیک فصل سوم کتاب فیزیک سال دوم دبیرستان
طرح کنش پژوهی فردی تدریس مفهوم حرکت بر خط راست فصل دوم کتاب فیزیک سال دوم دبیرستان